• Lång erfarenhet
  • Personlig service
  • Snabba & säkra leveranser
0 Varukorg
0 Varukorg
Logga In

Personuppgiftspolicy

Vi på Toolus AB vill värna om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Vår strävan är att jobba enligt de dataskyddsförordningar som finns. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Ändamålet med att vi behandlar dina uppgifter
Vi behandlar dina uppgifter med syftet att kunna fullgöra vårt avtal mot dig som kund. Det kan exempelvis vara för att leverera produkter och tjänster, sköta service och garanti av tidigare leveranser. Vi kan också behöva utföra behandlingen för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt Bokföringslag mm. Vidare kan behandlingen vara nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda ändamål. I de fall uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålet, kommer de raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen.

Vi delar inte dina uppgifter
Dina personuppgifter, säljs inte eller på annat sätt överförs till tredje part. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter i de fall lagen kräver det. Vidare kan uppgifter behandlas av externa partners, såsom Revisorer, Företag som arbetar med vår IT-miljö etc. I dessa fall kommer ett sk. Personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

Dina rättigheter
- Kopia på uppgifter: Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter.
- Rättelse: Du har rätt att rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
- Radering: Under vissa omständigheter har du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vi kan inte radera uppgifter som vi måste spara av laglig grund. T.ex. enligt bokföringslagen.
- Återkalla samtycke: I de fall vi har lagrat dina uppgifter grundat på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta. Det innebär dock att vi kan fortsätta behandla de uppgifter vi samlat in innan du återkallade samtycket.
- Motsätta dig fortsatt behandling: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar uppgifter som stödjer sig på intresseavvägning, då måste vi påvisa att intresseavvägning är större än integritetsintresset för att få fortsätta behandla uppgifterna.
- Direkt marknadsföring: Du har rätt att motsätta dig vår behandling som används i direkt marknadsföringssyfte. Vi kommer då inte fortsätta behandla din uppgifter i det syftet.
- Dataportabilitet: Du har rätt till att få dina uppgifter elektroniskt i strukturerat format, för flytt till annan IT-miljö.
- Du har rätt till att lämna klagomål till oss eller datainspektionen angående vår hantering av dina personuppgifter.

Frågor
Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss.

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/